درباره ما
انجام کلیه خدمات طراحی معماری و شهرسازی شهرسازی، طراحی شهری و ... ساماندهی و توانمند سازی بافت های  فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی مطالعات جغرافیایی برنامه ریزی فضایی ( برنامه ریزی شهری ) محیط زیست طراحی ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری ، صنعتی و نظامی طراحی...
اطلاعات بیشتر

انجام کلیه خدمات طراحی معماری و شهرسازی
شهرسازی، طراحی شهری و ... ساماندهی و توانمند سازی بافت های  فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مطالعات جغرافیایی
برنامه ریزی فضایی ( برنامه ریزی شهری )
محیط زیست
طراحی ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری ، صنعتی و نظامی
طراحی ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
معماری داخلی

×


معرفی شرکت
×


موضوع فعالیت شرکت
انجام كليه خدمات طراحي معماري و شهرسازي
- شهرسازی ، طراحی شهری و.......
- ساماندهي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي
- مطالعات جغرافيايي 
- برنامه ريزي فضايي  (برنامه ریزی شهری)
- محيط زيست 
- طراحي ساختمان هاي اداري ، مسكوني ، تجاري ، صنعتي و نظامي 
- طراحي ساختمان هاي  آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
- معماري داخلي 
- طراحي پارک ، فضاي سبز  و لند اسکیپ
- مرمت و احياء سازه و مقاوم سازي 
- برق و تأسيسات 
-  راه و ترابري 
- عرضه خدمات طراحي و ساخت به طور توأم و امور وابسته ... 
×


تجربیات و توانمندی ها
- شهرسازي، آماده‌سازي ، طراحی های شهری و مجتمع های زیستی  
- طرح‌هاي جامع وتفصیلی شهری و تهیه برنامه های شهری و فضایی  
- ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی  
- ساختمان‌هاي اداري، تجاري، تحقيقاتي و خدماتي، صنعتي  
- مجتمع‌هاي مسكوني  
- ساختمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و مذهبي  
- مجتمع‌هاي تفريحي، گردشگري، هتل‌ها و پارك‌هاي تخصصي  
- ساختمان‌هاي درماني و بهداشتي  
- مجتمع های تجاری  
- لنداسکیپ ،‌ محوطه‌سازي و پارك‌های عمومی  
- ساختمان‌هاي فرودگاهي و بندري و راه‌آهن  
- معماري داخلي  
- مديريت طرح 
×


رتبه بندی شرکت از سازمان برنامه و بودجه
پايه 2      شهرسازي
پايه 3      مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ( برنامه ریزی شهری – منطقه ای)
پايه 3      ساماندهي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي
پايه 3      محيط زيست
 
پايه 2      ساختمان هاي مسكوني ، تجاري  ، اداري ، صنعتي و نظامي
پايه 3      ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
×


مدیران کارمندان
نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلی نام دانشگاه سمت در شركت سابقه كار
جمشيد فرقدانی فوق ليسانس معماری فلورانس ايتاليا مدير كل 27
عليرضا رأفت ليسانس اقتصاد و عمران دانشگاه جنوبی ايلنيوی آمريكا عضو هئيت مديره 32
فريد رأفت ليسانس برق دانشگاه صنعتی اصفهان كارشناس 21
مسعود مدير ليسانس برنامه ريزی شهری دانشگاه اصفهان مدير برنامه ريزی شهری 25
جمال محمدی دكترای برنامه ريزی شهری دانشگاه اصفهان طراح شهری 21
احمد كرباسی فوق ليسانس شهرسازی شهيد بهشتی كارشناس شهرسازی 25
علي ناظمی دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان مشاور اقتصادي 9
محسن موسوي نسب فوق ليسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران مشاور جامعه شناسی 8
مريم نوری فوق ليسانس اقتصاد دانشگاه اصفهان كارشناس 5
فرزانه حسينی فوق ليسانس معماری دانشگاه خوراسگان مدير آتليه معماری 14
محمد ابراهيم حميدی ليسانس طراحي داخلي و لنداسكيپ دانشگاه فلورانس ايتاليا كارشناس طراح داخلی 31
محمد ابراهيميان فر فوق ليسانس طراحی دانشگاه نجف آباد كارشناس شهرسازی 18
علي نجارزاده گان ليسانس عمران دانشگاه صنعتي اصفهان طراح سازه و عمران 19
مسعود بنده خدا فوق ليسانس ترافيك علم و صنعت مشاور ترافيكی 17
×


کارکنان فنی و گروه طراحی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصيلی سمت در شركت سابقه كار
معماری
بابك جم نژاد فوق ليسانس معماری مدير آتليه معماری 12
مينا وكيلی ليسانس معماری طراح معماری 7
جليل خيامباشی ليسانس معماری طراح معماري و لنداسكيپ 38
رضا خسروان اصفهانی فوق ليسانس معماری طراح معماری 32
هانا فتحعلی ليسانس معماری طراح معماری 5
مرضيه نصراصفهانی ليسانس معماری طراح نقشه هاي اجرايي معماری 5
شكوفه عظيمی ليسانس معماری طراح معماری 3
پگاه عظيمی ليسانس معماری طراح نقشه هاي اجرايي معماری 6
شهرسازی
فرزانه حسينی فوق ليسانس معماری مدير آتليه شهر سازی 14
نوشين گلستانه ليسانس شهرسازی كارشناس شهرسازی 8
ماندانا كيارسی كارشناس هنرهاي تجسمی طراح منظر 21
حسين حاج رسوليها ليسانس معماری طراح معماری 33
مينا عربی ليسانس شهرسازی مشاور شهرسازی 8
ياسمن امامی ليسانس شهرسازی كارشناس شهرسازی 3
مينا شفيعی ليسانس صنايع دستی مشاور هنرهاي بصری 5
برنامه ريزي شهری
مصطفي ضيايی فوق ليسانس برنامه ريزي شهری كارشناس برنامه ريزي شهری 4
آزاده شفايی ليسانس محيط زيست مشاور محيط زيست 7
مصطفي ورد فوق ليسانس مديريت مشاور مديريتی 28
الهام مسيح پور ليسانس شهرسازی كارشناس شهرسازی 8
حميدرضا فلاح ليسانس لنداسكيپ طراح لنداسكيپ 11
نوشين فرقدانی فوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهری كارشناس برنامه ريزي شهری 20
محمدتقي سالارفر ليسانس برنامه ريزي شهری كارشناس برنامه ريزي شهری 31
محبوبه سواری ليسانس لنداسكيپ گياه شناسی 2
برنامه ريزي استراتژی
آتوسا عظيمی فوق ليسانس اقتصاد برنامه¬ريزي اقتصادی 5
محمد شهيدی ليسانس برنامه و بودجه مشاور برنامه و بودجه 12
محمدعلي مهبود فوق ليسانس مديريت مدير بازرگاني 9
زينب طايفی ليسانس برنامه و بودجه مشاور برنامه و بودجه 5
محسن موسوي نسب فوق ليسانس جامعه شناسی جامعه شناس شهری 1
ماهرخ حق پرس فوق ليسانس جامعه شناسی جامعه شناس 3
مريم نوری فوق ليسانس اقتصاد مشاور اقتصادی 7
شهره ناصری فوق ليسانس مديريت مشاور مديريتی 5
عمران و سازه
عليرضا حاج صباغ ليسانس عمران طراح عمران و سازه 13
احمد حبيب الهی ليسانس عمران محاسبات و متره و برآورد 11
سيما زرقونی ليسانس عمران طراح عمران و سازه 23
ولي اله مساح ليسانس عمران طراح عمران و سازه 6
حميد پورميدانی فوق ليسانس ترافيك طراح عمران و سازه 8
عباس يزدانيار ليسانس عمران طراح عمران و سازه 22
نظارت عمران و تأسيسات
حميد مراتيان فوق ليسانس عمران مديريت گروه نظارت عمران و تأسيسات 27
محمد شفيعی ليسانس عمران طراح عمران و سازه 38
جعفر شيخ ليسانس عمران طراح عمران و سازه 29
محمدكريم عربزاده ليسانس برق و الكترونيك طراح تأسيسات برقي 37
علي شاهين گهر ليسانس مكانيك طراح تأسيسات مكانيكی 32
احمد عبائيان ليسانس مكانيك طراح تأسيسات مكانيكی 31
علي قديری ليسانس مكانيك طراح تأسيسات برقی 10
بازرسي فني و كنترل پروژه
محمد امينی ليسانس برق و الكترونيك بازرسي فني و مدير كنترل پروژه 34
داريوش امينی ليسانس عمران مدير كنترل پروژه 15
رحمان رشيدی ليسانس مكانيك كارشناس تأسيسات مكانيكي 38
امين ناطق پور ليسانس متالوژی مشاور فني 14
مهرداد فرقدانی ليسانس مهندسي شيمی مشاور فنی 22
آرش عظيمی ليسانس متالوژی مشاور فني 8
روابط عمومی
مريم رفيعی ديپلم نقشه كشی مدير روابط عمومی 19
طيبه شكل آبادی ليسانس IT منشی 2
تقوا رسولی ديپلم كامپيوتر منشی/td> 7
ابراهيم صادقی ديپلم تداركات 15
امور مالی
محمد رحيمی ليسانس حسابداری حسابدار 35
×
فعالیت ها
انجام كليه خدمات طراحي معماري و شهرسازي
 
- شهرسازی ، طراحی شهری و.......
- ساماندهي و توانمند سازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي
- مطالعات جغرافيايي 
- برنامه ريزي فضايي  (برنامه ریزی شهری)
- محيط زيست 
- طراحي ساختمان هاي اداري ، مسكوني ، تجاري ، صنعتي و نظامي 
- طراحي ساختمان هاي  آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
- معماري داخلي 
- طراحي پارک ، فضاي سبز  و لند اسکیپ
- مرمت و احياء سازه و مقاوم سازي 
- برق و تأسيسات 
- راه و ترابري 
- عرضه خدمات طراحي و ساخت به طور توأم و امور وابسته ... 
تماس با ما
آدرس :
اصفهان - خیابان میر - بعد از پل شیخ صدوق - روبه روی دبستان شهید احسانی - ساختمان پردیسان - طبقه اول

شماره تماس :
0311 - 6614585-6 , 6622769 , 6612743
Email:info@bspardisan.com